Frontpage | Basket | Order | News | Special offers | Terms | Profile | Email | Film Streaming
Show basket
0 Product(s) in basket  Total 0,00 DKK
Search:
 


Write a word from
PRODUCTS
Product info Book - LES ILES FLOTANTES - Catalan
Ships within 3 days
  Few in stock 
Product name Book - LES ILES FLOTANTES - Catalan
Product number 5002
Delivery number
Weight 388 Gram

Eugenio Barba neix a Salento (Italia) el 1936. L'any 1954 emigra a Noruega, on treballa i cursa estudis de literatura no-ruega, de literatura francesa i história de la relició, a la universitat d'Oslo. El 1961 va a Varsovia per tal de seguir eis cursos de l'Escola Teatral. Al cap de pocs me-sas, pero, ho deixa i es dirigeix al Teatre Laboratori que Grotowski tenia a Opole. Barba s'hi queda tres anys. Publica ola primers articles sobre el treball que allá duen a te.rme en periódics i revistes espe-cialitzades de paises difererts i, més en-davant, lromou i fa possible l'edició del volum Towards a poor Theatre, de Jerzy Grotowski. L'any 1964 Eugenio Barba torna a Oslo i funda l'Odin Teatret, amb joves que no havien estat admesos a l'escola dei te-atro. El 1966 l'Odin Teatret as traslada Holstebro (Dinamarca), s'hi estableix i ge-nera una gran activitat que será notable-ment considerada a nivel) internacional. Barba és el promotor de l'anomenat "ter-cer teatre", moviment que intenta agluti-nar grupo teatrals d'arreu del mon, sovint ignorats per les administracions de la cul-tura oficial. Arnb l'Odin Teatret Barba ha muntat els espectacles següents: Omitofilene 11965), Kasparlana (1967), Ferai (1969), Min Fars Hus (1972), Johan Se-bastian Bach (1974), Dansenes Eog (1974), Come! And the day will be ours (1976), Anabasis (1977), Millionen-Forste Rejse (1978), Brechts Aske (1979) i Brechts Aske 2 (versió nova, 1981). L'any 1979 Eugenio Barba funda l'inter-national School of Theatre Anthropology, a la quai estan connectats especialistes en el camp de )'antropología teatral. Les Mes flotants recull els escrits prin-cipals d'Eugenio Barba sobre teatre. Aquests textos recullen experilmcies his-tóriques precises, i s'han convertir en una reflexió sobre la significació social i per-sonal del teatre, quan aquest s'allibera de les servituds d'un públic particular o de les servituds del mercat deis espectacies. Els escrits de Barba són complementats amb un eplleg de Ferdinando Taviani. Ferdinando Taviani és professor d'histó-ria del teatre a la Universitet de Lecce (Italia) i expert en la Comedia dell arte. Se centra principalment en els problemes de la condició social i cultural de l'actor euro-peu entre els segles XVI i XVII i en grupo de teatre contemporani.


ISBN NR 84-297-1993-8
Book - LES ILES FLOTANTES - Catalan

Price for 1 120,00 DKK (incl. VAT)

Amount
   Buy
  «-Back       Show without VAT   Tip   Print

If you have any questions feel free to call us.

Related products
Book - BEYOND THE FLOATING ISLANDS - English Book - BEYOND THE FLOATING ISLANDS - English
Eugenio Barba, Performing Arts Journal Publications, U S A 1986. 282 pages, illus. In English.

A collection of Eugenio Barba's most important writings about theatre, theatre pedagogy and theatre anthropology.
 
148,00 DKK (incl. VAT)
Book - JENSEITS DER SCHWIMMENDEN INSELN - German Book - JENSEITS DER SCHWIMMENDEN INSELN - German
Eugenio Barba, Rowohlt Enzyklopädie, Germany 1985. 318 pages, illus. In German.

Wie keine andere freie Theatergruppe hat das von Euge-nio Barba geleitete Odin-Theater Theorie und Praxis des europäischen Freien Theaters beeinflußt. 1964 in_Oslo von Autodidakten gegründet, entwickelte es eine spezifische theatralische Technik und integrierte dabei wesentliche Ansätze des avantgardistischen Theaters im 20. Jahrhun-dert: Stanislavskij , Meyerhold, Eisenstein sowie Gro-towski oder Decroux. Als freies Theater und unabhängige Forschungsstätte außerhalb der Zwänge des institutionali-sierten Theaters im Norden Dänemarks konnte es mit ei-ner Reihe hervorragender Inszenierungen sowie durch theaterwissenschaftliche Impulse die europäische Thea-terlandschaft nachhaltig stimulieren. Das reich bebilderte Buch umfaßt drei Themenbereiche: 1. Reflexionen zur Schauspieltechnik und zur Arbeit des Schauspielers; ...
 
120,00 DKK (incl. VAT)